En Dansa
El portal de la dansa d'arrel tradicional
TERMES I CONDICIONS D'ÚS DEL SERVEI ENDANSA

1. RECONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS DEL SERVEI.

ENDANSA és un projecte de l'AICC (Associació per la Innovació a la Cultura Catalana) amb l'objectiu de desenvolupar noves tecnologies i plataformes de difusió i promoció de la dansa d'arrel tradicional. L'Associació per la Innovació a la Cultura Catalana és una entitat sense ànim de lucre.

La utilització de la plana web d'ENDANSA i de tots els seus serveis estan subjectes a les condicions d'un acord legal entre l'usuari i l'AICC.

L'acord legal inclou els Termes i Condicions d'Ús establerts en el present document, la Política de Privacitat d'ENDANSA i la Normativa d'ENDANSA.

Els Termes i Condicions constitueixen un contracte legalment vinculant per l'usuari i per l'AICC. Els presents Termes i Condicions s'aplicaran a tots els usuaris de la plana web.

Per a poder utilitzar els serveis d'ENDANSA, l'usuari haurà d'acceptar prèviament els Termes i Condicions del present document.

El present document suposa l'acord complet entre l'usuari i l'AICC.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.

ENDANSA és una plana web que té per objectiu desenvolupar noves tecnologies i plataformes de difusió i promoció de la dansa d'arrel tradicional.

La plana consta de dos apartats: la reproducció de vídeos que els usuaris, després de registrar-se, carreguen a la plana, i la transmissió en directe, que es realitza mitjançant l'enllaç a terceres planes, que són totalment independents a ENDANSA.

Qualsevol usuari, per poder accedir als serveis, a més d'acceptar els Termes i Condicions, haurà de registrar-se i facilitar les següents dades: nom de la persona física o jurídica, població, adreça electrònica i una contrasenya.

L'usuari, en qualsevol moment podrà donar de baixa el compte creat, mitjançant el mateix portal.

L'usuari ha de notificar a l'AICC qualsevol incompliment de les Normes d'ENDANSA o qualsevol ús no autoritzat del seu compte.

L'usuari és l'únic responsable de l'activitat del seu compte d'ENDANSA.

3. MODIFICACIONS EN ELS TERMES I CONDICIONS

L'AICC podrà realitzar canvis en els Termes i Condicions en qualsevol moment. Totes les modificacions es publicaran immediatament a la plana web d'ENDANSA.

La utilització per part de l'usuari del servei amb posterioritat a la data de modificació dels Termes i Condicions, constituirà una ratificació del present document , amb les modificacions i canvis que s'hagin introduït.

4. MODIFICACIONS EN EL SERVEI

L'AICC es reserva el dret de modificar o interrompre, de forma temporal o definitiva, els seus serveis, sense necessitat de preavís. L'AICC no serà responsable ni davant l'usuari ni davant tercers per haver exercitat el seu dret de modificar o interrompre els serveis del portal.

5. ÚS DELS SERVEIS D'ENDANSA

L'AICC autoritza a l'usuari a accedir i a utilitzar la plana web d'ENDANSA i els seus serveis, observant les següents condicions:

a.L'usuari s'obliga a no distribuir cap dels continguts de la plana web, sense la prèvia autorització per escrit de l'AICC.

b.L'usuari s'obliga a no modificar ni alterar cap part de la plana web.

c.L'usuari s'obliga a no accedir als arxius dels altres usuaris, utilitzant qualsevol tecnologia o mitjà diferents dels oferts a la plana de reproducció de vídeos del servei.

d.L'usuari s'obliga a no manipular de cap manera les funcions de seguretat de la plana web.

e.L'usuari s'obliga a no utilitzar la plana web ni els serveis (inclòs el reproductor de vídeo d'ENDANSA) per cap finalitat comercial, sense la prèvia autorització per escrit de l'AICC.

f.L'usuari accepta que l'AICC podrà interrompre, de forma permanent o temporal, la prestació dels serveis d'ENDANSA, sense necessitat de preavís. Tanmateix, l'usuari pot deixar d'utilitzar els serveis en qualsevol moment, sense obligació d'informar a l'AICC.

L'usuari accepta que la inobservança de qualsevol d'aquestes condicions constituirà un incompliment per part de l'usuari dels Termes i Condicions plasmats en aquest document.

6. DRETS D'AUTOR

L'AICC no admet vídeos que no siguin originals, ni que continguin material amb drets d'autor pertanyents a altres persones. En cas d'infracció, l'usuari serà advertit. Una nova infracció per part del mateix usuari, podrà suposar la cancel·lació i expulsió definitiva del portal.

L'usuari és titular, en tot moment, dels drets corresponents al seu vídeo o vídeos, però en el moment de carregar el vídeo o els vídeos, l'usuari autoritza expressament a l'AICC i a ENDANSA a la seva reproducció, distribució i comunicació pública, de forma totalment gratuïta. També autoritza a la resta d'usuaris de la plana web a accedir al vídeo o als vídeos mitjançant el portal i a utilitzar-los, de forma gratuïta, segons les funcions pròpies de la plana web. Aquestes autoritzacions es mantindran vigents mentre el vídeo es trobi carregat a la plana web. En el moment que el vídeo sigui eliminat o retirat de la plana, deixarà de tenir vigència les autoritzacions.

L'usuari s'obliga a no carregar vídeos subjectes a drets de propietat intel·lectual d'altres persones, excepte si el titular legal dels drets ha atorgat una autorització formal per a publicar el material

7. CONTINGUT DELS VÍDEOS

L'usuari és conscient i accepta que els vídeos que es reprodueixin al portal, no estan sotmesos a cap tipus de confidencialitat.

L'usuari reconeix que és l'únic responsable del contingut dels seus vídeos i de les conseqüències de la seva publicació. L'AICC exclou expressament qualsevol responsabilitat en relació al contingut dels diferents vídeos que es publiquin al portal d'ENDANSA.

L'usuari manifesta que és el titular (i que ho continuarà sent mentre utilitzi els serveis) de tots els drets i de tots els permisos necessaris perquè l'AICC i el portal d'ENDANSA pugui utilitzar els seus vídeos, només a efectes de prestació de serveis.

L'usuari manifesta que el contingut dels seus vídeos compleix la Normativa d'ENDANSA. L'AICC es reserva el dret de decidir si els vídeos compleixen amb els requisits de contingut estipulats en la Normativa d'ENDANSA i en els presents Termes i Condicions , i podrà eliminar aquells vídeos que consideri infringeixen les esmentades normatives, sense necessitat de preavís.

L'usuari accepta i reconeix que en utilitzar el portal, hi ha la possibilitat de trobar vídeos amb contingut dubtós, indecent i fins i tot ofensiu, els quals l'AICC no ha tingut temps d'eliminar. En aquest supòsit, l'usuari renuncia expressament a exercitar qualsevol acció legal que li pugui correspondre contra l'AICC i contra ENDANSA, respecte a qualsevol vídeo publicat en el portal.

8. CONTINGUT DEL PORTAL

Tot el contingut de la plana web, exceptuant només els vídeos, és propietat de l'AICC.

El contingut del portal no podrà ser descarregat, copiat, reproduït, distribuït, transmès, venut ni explotat de qualsevol mena, sense el previ consentiment per escrit de l'AICC.

9. ELS VINCLES DEL PORTAL

El Portal inclou vincles a altres planes webs que no són propietat de l'AICC. L'AICC no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques de les planes webs de tercers ni assumeix cap responsabilitat per les mateixes. Això inclou les retransmissions en directe, que es realitzen mitjançant enllaços a planes webs totalment alienes al portal d'ENDANSA.

L'usuari accepta que l'AICC no és responsable de la disponibilitat de les planes webs, ni de la publicitat ni materials oferts mitjançant les esmentades planes webs, vinculades al portal.

10. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

L'usuari accepta expressament que assumeix exclusivament tot risc que provingui de la utilització del portal.

L'AICC no garanteix que els serveis oferts, incloses les transmissions en directe, de les quals l'AICC no assumeix cap responsabilitat, puguin ser interrompudes, o que en un moment determinat, i per les causen que siguin, no es puguin oferir.

11. PROHIBICIÓ D'US COMERCIAL DEL SERVEI

La utilització del servei és personal per l'usuari. L'usuari només pot ser una persona física o jurídica. L'usuari accepta no cedir ni fer cap tipus d'us comercial del servei, sense el consentiment per escrit de l'AICC.

12. FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ AMB L'AICC

Els presents Termes i Condicions seran aplicables fins la finalització del contracte a instàncies de l'usuari o de l'AICC.

L'usuari pot resoldre el seu contracte legal amb l'AICC, notificant-ho per escrit a l'AICC, en qualsevol moment, o bé, cancel·lant el seu compte d'usuari.

L'AICC pot resoldre en qualsevol moment el contracte legal amb l'usuari, en els següents supòsits:

Si l'usuari incompleix qualsevol de les disposicions incloses en els presents Termes i Condicions, o bé en la Normativa d'ENDANSA.

Si l'AICC, pel motiu que sigui, es veu obligada a tancar el portal o a deixar de prestar els serveis.

13. DISPOSICIONS GENERALS

Els presents Termes i Condicions constitueixen l'acord legal complet entre l'usuari i l'AICC, i regeixen la utilització dels serveis del portal d'ENDANSA.

El present acord es regirà per la llei espanyola. Per qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord, les parts acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals d'Olot (Girona).

Si un tribunal competent considerés que alguna disposició del present acord fos contraria a la llei, l'esmentada disposició serà redactada de nou de manera que reflecteixi de la forma més exacta possible la voluntat de les parts. La resta de disposicions es mantindran vigents i aplicables.

En el supòsit que alguna de les clàusules del present acord resultés invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable, i la resta de disposicions de l'acord es mantindran vigents i aplicables.
Associació per la Innovació a la Cultura Catalana
Endansa és una iniciativa de l'Associació per la Innovació a la Cultura Catalana. info@endansa.cat
Normativa ENDANSA | Política de privacitat | Termes i condicions
Amb la col·laboració de:
Diputació de Girona
Generalitat de Catalunya